Aktuality

Aktuální podmínky pro návštěvu kulturních akcí

OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ:

Podmínka přechodu k vyšším číslům návštěvníků pouze v případě dosažení požadované 7denní incidence. V případě zhoršení epidemiologické situace další kroky v rozvolňování zastaveny a opatření budou závislá na aktuálním vývoji epidemiologické situace.

TNO = návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):

– návštěvník bude považován za očkovaného minimálně 14 dní po 2. dávce očkování, tedy nebude muset být testován
– Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
– Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
Od 1. 11. 2021 se platnost antigenních testů se mění na 24 hod.

• K ochraně dýchacích cest respirátor (součást vstupenky nebo nabídka zakoupení u vstupu), ochrana dýchacích cest podle mimořádných opatření
• balíček 6 – venku stání s plochou minimálně 2 m2 na 1 osobu; uvnitř pouze usazení diváci; minimální vzdálenost diváků od jeviště alespoň 2 metry
• Konzumace podle pravidel předzahrádek a vnitřních prostor stravovacích zařízení
• 1 Možná omezení na lokální úrovni podle vývoje epidemiologické situace
• 2 Akce s vyšším počtem návštěvníků než 1000 je pořadatel povinen nahlásit místní hygienické stanici
• 3 Ve vnitřních prostorách možnost nad 3000 diváků za předpokladu, že jsou očkovaní nebo nemoc prodělali.
• 4 Možnost nad 3000 diváků za předpokladu, že je alespoň polovina návštěvníků nad 3000 očkovaná nebo nemoc prodělali.
• 5 Venkovní kapacita bez omezení, při dodržění rozestupů 1,5 m.
• Management front – opatření proti tvoření front a shlukování osob (při vstupu a východu, u šaten, v prostoru před pódiem nebo jevištěm, apod.).
• Sektory mají vlastní vstup, šatnu, hygienické zázemí, občerstvení (je-li umožněno)
• Dezinfekční prostředek na ruce k dispozici u vstupu a v prostorách akce
• Ve vnitřním prostoru zajištění maximální možné cirkulace vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu
• Dodržet vzdálenost 2 m mezi okrajem jeviště a prostorem pro návštěvníky
• Maximální kapacita sektoru vždy odpovídá polovině maximálního povoleného počtu osob
• Od 1. 9. 2021 veřejné a soukromé akce nad 20 osob pouze s TNO
Od 25. 10. 2021 jsou nutné také respirátory na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků

Pozn. Za vnější prostor se považuje ten, kde dochází k neomezenému proudění vzduchu (prostor nemá ze 75% obvodové stěny nebo překážky do výše min. 2,5 m)

Ke stažení: Balíčky pro kulturu 2021 upravy 26.10.2021

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace