Stanovy

Stanovy Herecké
asociace

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Herecká asociace (dále jen „Asociace“) je nezávislou profesní odborovou organizací s působností na území České republiky.
 2. Sídlem Asociace je Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1.
 3. Asociace je právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práv a zavazovat se. Člen Asociace neručí za její závazky a naopak.
 4. Asociace je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a mezinárodní herecké asociace FIA. Asociace může na základě rozhodnutí valné hromady přijmout členství i v dalších národních a mezinárodních organizacích prosazujících a hájících zájmy výkonných umělců.
 5. Asociace je právnickou osobou evidovanou ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 3129.

Čl. II

Poslání a cíle činnosti Asociace

 1. Hlavní činností Asociace je zejména ochrana a prosazování
  a) profesních a odborových práv členů Asociace nejen ve všech rozhodujících oblastech společenského života, ale i směrem k orgánům a institucím určujícím podmínky pro realizaci těchto práv,
  b) profesních a odborových zájmů členů Asociace zejména v oblasti pracovních, sociálních a mzdových práv vůči zaměstnavatelům a orgánům státní správy a samosprávy
  c) práv a potřeb členů Asociace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  d) práv výkonných umělců v oblasti užití jejich uměleckých výkonů, s cílem odstranit případnou ekonomickou a právní diskriminaci ve všech oblastech užití těchto výkonů,
  e) sociálního smíru v rámci zejména kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli,
  f) jevištního dramatického umění jako jednoho ze základních atributů národního dědictví,
  g) profesních zájmů členů Asociace i v rámci mezinárodních organizací sdružujících výkonné umělce, a to včetně rozšiřování této mezinárodní spolupráce.
 2. Asociace dále usiluje o podporu veškeré činnosti zaměřené na zvyšování úrovně a četnosti vytvářených uměleckých výkonů, aby tak nejen divadlo zůstalo i nadále dosažitelnou součástí národní kultury, a jako takové bylo vnímáno i širokou veřejností.
 3. V souladu s hlavním posláním a cíli Asociace a na jejich podporu může Asociace jako vedlejší činnost realizovat vlastní akce a projekty, zejména každoroční Ceny Thálie, s cílem zpřístupnit oblast dramatických umění i běžnému divákovi.
 4. Asociace realizuje svou činnost prostřednictvím místních poboček a individuálních členů a usiluje o vytváření stále lepších podmínek pro jejich činnost.

Čl. III

Členství v Asociaci

 1. Členství v Asociaci je dobrovolné, a to buď řádné, nebo čestné. Členství v Asociaci není vázáno na členství v jiných politických či společenských organizacích, ani není v rozporu s členstvím v nich.
 2. Řádným členem Asociace se může stát zletilý občan České republiky, který profesionálně vykonává hereckou činnost a souhlasí se stanovami Asociace. Před nabytím zletilosti se může stát členem Asociace i student umělecké školy v oborech živého umění.
 3. Čestného člena schvaluje pro jeho mimořádný přínos na návrh prezidia valná hromada.
 4. Profesionální hereckou činností se rozumí činnost, při které občan realizuje umělecké výkony ve smyslu autorského zákona, např. jako herec, tanečník či zpěvák, nebo je studentem umělecké školy bez ohledu na to, zda je zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
 5. Členem Asociace se může stát i zletilý občan České republiky, který profesionálně vykonává činnost inspicienta, korepetitora, nápovědy, hlasatele, moderátora, kaskadéra, nebo pracuje v dabingu, a souhlasí se stanovami Asociace bez ohledu na to, zda je zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
 6. Členem Asociace se může dočasně stát i zletilá osoba nesplňující podmínku občanství České republiky, a to po dobu, kdy zde vykonává některou z činností specifikovaných v odstavci 4) nebo 5). Na dočasného člena se po dobu jeho členství vztahují stejná práva a povinnosti jako na člena Asociace, který je občanem České republiky.
 7. Členství v Asociaci vzniká na základě přijetí vyplněné přihlášky žadatele prezidiem a zaplacením vstupního poplatku. V případě, že žadatelem je osoba pobírající starobní nebo invalidní důchod nebo osoba, mající prokazatelně celkový měsíční příjem nižší než životní minimum, je vstupní poplatek nižší.
 8. Členství v Asociaci zaniká
  a) vystoupením
  b) vyloučením pro prokázané porušení stanov Asociace
  c) ukončením členství pro neplacení členských příspěvků po uplynutí dvou let
  d) smrtí člena
  e) zrušením Asociace.
 9. Vystoupením zaniká členství v Asociaci dnem doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupení prezidiu Asociace.
 10. Vyloučením nebo ukončením členství zaniká členství v Asociaci dnem doručení písemného rozhodnutí prezidia o vyloučení nebo ukončení členství příslušnému členovi. V případě dočasného členství může být důvodem k vyloučení skutečnost, že člen nesplňuje podmínky dle odstavce 6). Vyloučený člen nebo člen s ukončeným členstvím může prezidium požádat o obnovení svého členství.

Čl. IV

Členské příspěvky, dary, odkazy

 1. Každý člen Asociace, je povinen platit členské příspěvky v minimální výši stanovené
  valnou hromadou. Výjimkou je čestný člen, který je placení členského příspěvku
  zproštěn.
 2. K podpoře činnosti Asociace může člen i příznivec Asociace darovat či odkázat Asociaci věc movité či nemovité povahy, nebo peníze.

Čl. V

Práva a povinnosti člena Asociace

 1. Člen Asociace má zejména právo
  a) podílet se na činnosti Asociace přímo svou účastí na valné hromadě nebo prostřednictvím volených orgánů
  b) hlasovat, volit a být volen do orgánů Asociace
  c) být informován o činnosti a hospodaření Asociace
  d) obracet se s dotazy, připomínkami a návrhy ke kterémukoliv orgánu Asociace a požadovat po něm odpověď
  e) zúčastnit se zasedání orgánů Asociace, kde je jednáno o jeho osobě
  f) podílet se na výhodách plynoucích z členství v Asociaci, a to zejména
  – na poskytnutí bezplatné právní porady a zastoupení před zaměstnavatelem a soudy v oblasti pracovněprávní, mzdové a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  – na ochranu před zaměstnavatelem z titulu své funkce v orgánech Asociace ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce
  – na hmotnou pomoc v mimořádné nezaviněné sociální situaci
  – na půjčky.

   

 2. Člen Asociace má zejména povinnost
  a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů Asociace
  b) řádně, včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky
  c) řádně vykonávat zvolenou funkci, plnit svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost
  d) chovat se a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno Asociace.

Čl. VI

Orgány Asociace

 1. Orgány Asociace jsou

a) valná hromada
b) prezidium
c) prezident
d) kontrolní komise.

 1. Funkční období prezidia, prezidenta a kontrolní komise je čtyřleté, přičemž opětovné zvolení člena je možné.
 2. Funkce člena prezidia nebo kontrolní komise může být před uplynutím volebního období ukončena jeho odstoupením nebo odvoláním valnou hromadou, anebo jeho úmrtím. V takovémto případě rozhodne prezidium o doplnění (kooptaci) příslušného orgánu jiným členem Asociace. Funkční období tohoto člena skončí shodně s funkčním obdobím člena, za kterého byl rozhodnutím prezidia jmenován.
 3. Funkce člena prezidia a člena kontrolní komise jsou ve stejném funkčním období neslučitelné. Obdobně nemohou být členem prezidia a členem kontrolní komise osoby blízké v řadě přímé ve smyslu ustanovení § 22 občanského zákoníku.
 4. Není-li v těchto stanovách upraveno jinak, rozhodují orgány Asociace usnesením, k jehož schválení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech přítomných s tím, že hlasování je veřejné.
 5. Jednání prezidia nebo kontrolní komise svolává prezident, resp. předseda kontrolní komise. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající po ověření jedním z členů prezidia, resp. kontrolní komise.

Čl. VII

Valná hromada Asociace

 1. Valná hromada všech členů Asociace je nejvyšším orgánem Asociace, který se schází nejméně jednou za čtyři roky. Vždy však musí být svolána, požádá-li o to písemně nejméně jedna čtvrtina členů Asociace nebo rozhodne-li prezidium, že svolání valné hromady je nutné z důvodů profesních zájmů členů Asociace.
 2. Valnou hromadu svolává prezidium písemnou pozvánkou, popř. elektronicky, s uvedením programu jednání, a to nejméně 30 dnů před termínem jejího konání.
 3. Program valné hromady sestavuje a schvaluje prezidium nebo ten, kdo valnou hromadu svolává. Návrh podepsaný 100 členy Asociace bude na program valné hromady zařazen automaticky. Takový návrh musí být doručen na prezidium v listinné podobě nebo elektronicky ve lhůtě 10 dnů před konáním valné hromady.
 4. K bodům, které nebudou na programu uvedeny, nemůže být přijato usnesení ani rozhodnutí.
 5. Valná hromada rozhoduje usnesením, které bylo přijato, je-li schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Asociace, s výjimkou usnesení o zrušení Asociace, kde vyžaduje k jeho schválení souhlas dvoutřetinové většiny všech členů Asociace
 6. V zájmu zapojení celé členské základny do rozhodování může prezidium rozhodnout o konání valné hromady „per rollam“, kdy členové Asociace mohou rozhodnout o věcech určených zejména do působnosti valné hromady. K návrhu na hlasování musí být přiloženy podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Hlasující členové Asociace musí odeslat své vyjádření do data určeného prezidiem. Rozhodnutí schválená „per rollam“ musí být ve formě usnesení zahrnuta do zápisu z nejbližšího jednání prezidia.
 7. Volba prezidenta, členů prezidia a členů kontrolní komise je umožněna všem členům Asociace a provádí se tajným hlasováním elektronicky nebo korespondenčně.
 8. Do působnosti valné hromady zejména náleží
  a) přijímat a měnit stanovy a jiné základní dokumenty Asociace, resp. schvalovat jejich změny
  b) schvalovat rozpočet na příslušný kalendářní rok, řádnou roční účetní závěrku a zprávu o činnosti Asociace za minulé období
  c) schvalovat program Asociace na příští období
  d) stanovovat výši členských příspěvků a jiných poplatků členů Asociace
  e) rozhodovat o zcizování nemovitého majetku Asociace
  f) rozhodovat o zrušení Asociace.
 9. Valná hromada si může vyhradit jednat i o dalších otázkách souvisejících s činností Asociace. K těmto bodům nemůže však přijímat rozhodnutí.

Čl. VIII

Prezidium Asociace

 1. Prezidium je statutárním orgánem Asociace, který řídí její činnost mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou podle těchto stanov vyhrazeny k rozhodování jinému orgánu Asociace.
 2. Prezidium je nejvýše třináctičlenné.
 3. Prezidium se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání prezidia je přístupné všem členům Asociace.
 4. Prezidium řídí činnost Asociace mezi zasedáními valné hromady, zejména
  a) plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svoji činnost
  b) svolává valnou hromadu a připravuje podklady a program pro její jednání
  c) přijímá řádné členy, navrhuje valné hromadě čestné členy ke schválení
  d) připravuje návrh rozpočtu na příslušné období kalendářního roku a předkládá ho ke schválení valné hromadě
  e) odpovídá za vypracování řádné roční účetní závěrky a zprávy o činnosti Asociace, které předkládá ke schválení valné hromadě
  f) schvaluje ve výjimečných případech provizorní rozpočet mezi valnými hromadami, který předkládá nejbližší valné hromadě ke schválení
  g) schvaluje změny stanov vyplývající z požadavků právních předpisů
  h) rozhoduje o vyloučení, ukončení a obnovení členství v Asociaci
  i) rozhoduje o přijetí zaměstnanců Asociace
  j) poskytuje součinnost prezidentu při plnění jeho řídící funkce a schvaluje jeho odměnu.
 5. Prezidium je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 6. Prezidium rozhoduje aklamací, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.
  K přijetí rozhodnutí prezidia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů, není-li ve stanovách stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
 7. Prezidium může v neodkladných případech, kdy nelze o věci rozhodnout při řádném jednání, rovněž přijmout rozhodnutí „per rollam“.
 8. Rozhodnutí schválená „per rollam“ musí být ve formě usnesení zahrnuta do zápisu
  z následujícího nejbližšího jednání prezidia.
 9. Jako prvek přímé demokracie může prezidium pro všechny členy Asociace vyhlásit ve věcech s jednoznačnou odpovědí ano nebo ne referendum.

Čl. IX

Prezident Asociace

 1. Prezident stojí v čele prezidia a zastupuje Asociaci v době mezi jeho zasedáními. Ze své činnosti je odpovědný prezidiu.
 2. Prezident zejména
  a) zajišťuje plnění úkolů přijatých usnesením valné hromady
  b) jedná a podepisuje za Asociaci navenek ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny stanovami jinému orgánu Asociace, a to i ve vztahu k zahraničí
  c) svolává a řídí jednání prezidia
  d) řídí hlavní kancelář Asociace a odpovídá prezidiu za její činnost včetně zaměstnanců a tajemníka (tajemnice) Asociace, který-á odpovídá za vedení administrativy
  e) je oprávněn sjednávat smlouvy s fyzickými a právnickými osobami spolupracujícími s Asociací
  f) navrhuje výši odměny tajemníka a zaměstnanců Asociace.
 3. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený člen prezidia.
 4. Prezident nebo předseda kontrolní komise mohou být odvoláni prezidiem v průběhu
  volebního období nebo mohou ze své funkce odstoupit. K odvolání je potřeba souhlas
  nejméně 2/3 všech členů prezidia.

Čl. X

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je voleným orgánem Asociace, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost Asociace. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědna pouze valné hromadě.
 2. Kontrolní komise má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu. Členové kontrolní komise se mohou zúčastnit jednání prezidia s hlasem poradním. Předseda kontrolní komise svolává a řídí její jednání, které se koná nejméně jedenkrát za půl roku.
 3. Kontrolní komise je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
  a) požadovat veškeré informace o hospodaření a činnosti Asociace
  b) upozorňovat na nedostatky zjištěné kontrolní činností a požadovat jejich odstranění.

Čl. XI

Místní pobočka Asociace

 1. Místní pobočka je základním organizačním článkem Asociace s právem jednat jménem Asociace ve věcech jí svěřených stanovami.
 2. Místní pobočka, která je tvořena nejméně třemi členy Asociace, vzniká oznámením zaměstnavateli po jejím ustavení na členské schůzi a přidělením evidenčního čísla Asociace. Členy místní pobočky mohou být i osoby samostatně výdělečně činné. Jednat v pracovněprávních věcech se zaměstnavatelem ovšem může místní pobočka pouze za podmínky, že podle § 286 zákoníku práce minimálně tři členové místní pobočky jsou v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli.
 3. U víceoborového zaměstnavatele (např.: činohra, balet, opera) mohou členové Asociace podle potřeby ustavit místní pobočky zvlášť v každém oboru. Podmínku pro jejich činnost, uloženou § 286 zákoníku práce, musí splňovat členové těchto místních poboček dohromady.
 4. Orgány, oprávněnými řídit činnost místní pobočky a navenek jednat jejím jménem, jsou nejméně tříčlenný výbor, zvolený členskou schůzí, který ze svého středu volí mluvčího, nebo pouze mluvčí místní pobočky, zvolený přímo členskou schůzí.
 5. Místní pobočka vyvíjí činnost a plní úkoly v souladu s těmito stanovami a posláními Asociace samostatně.
 6. Místní pobočka je při splnění podmínek uvedených v odst. 2 a 3 oprávněna
  a) vystupovat a jednat se zaměstnavatelem v pracovněprávních vztazích z pozice odborové organizace a
  b) uzavírat jménem Asociace kolektivní smlouvy a pracovněprávní dohody se zaměstnavatelem.
 7. Místní pobočka zaniká rozhodnutím členské schůze nebo snížením počtu jejich členů, na méně než tři členy Asociace. Místní pobočka může rovněž být zrušena rozhodnutím prezidia Asociace, pokud vyvíjí činnost v rozporu s těmito stanovami a posláním Asociace nebo pokud dlouhodobě není schopna plnit své poslání a úkoly.

Čl. XII

Hospodaření Asociace

 1. Asociace hospodaří se svým majetkem v souladu s cíli a posláním Asociace.
 2. Finančními zdroji majetku Asociace jsou, zejména
  a) členské příspěvky a jiné platby členů
  b) výnosy z nemovitého majetku, který převzala z vlastnictví bývalého ROH do vlastnictví Asociace
  c) příjmy z vlastní činnosti
  d) jiné příjmy (úroky, dary, dotace, dědictví apod.).
 3. Hospodaření Asociace se řídí rozpočtem a plánem činnosti schválenými valnou
  hromadou, ve výjimečném případě prezidiem (čl. VIII odst. 4 písm. f)
 4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují funkcionáři pověření
  příslušným orgánem.
 5. O nabývání, pozbývání a převodech nemovitého majetku a nemovitostí mimo obvyklé
  hospodaření a výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet
  rozhoduje prezidium.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

 1. Změny těchto stanov lze provést pouze písemně po jejich schválení valnou hromadu Asociace. Změnu stanov může provést i prezidium, vyžaduje-li to mimořádná situace s tím, že toto rozhodnutí podléhá následnému schválení valnou hromadou. V období mezi valnými hromadami provádí výklad těchto stanov prezidium.
 2. Toto znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem 11.11.2018, kdy bylo přijato valnou hromadou Asociace.

V Praze, dne 11.11.2018

Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka
prezident Herecké asociace

Další aktivity Asociace