Stanovy

Stanovy Herecké
asociace

Stanovy přijaté valnou hromadou Herecké asociace dne 30. 6. 1990, ve znění změn ze dne 21. 6. 1992, 15. 5. 1994, 29. 1. 1995, 18. 6. 2001, 7. 4. 2002, 25. 4. 2004, 27. 11. 2005, 25. 5. 2008, 17. 1. 2011, 16.10.2011, 18.5.2014 a 26.4.2015 ve znění doplňku schváleného prezidiem dne 30.10.2017

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Herecká asociace (dále jen „Asociace“) je nezávislou profesní odborovou organizací s působností na území České republiky.
 2. Sídlem Asociace je Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1.
 3. Asociace je právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práv a zavazovat se. Člen Asociace neručí za její závazky a naopak.
 4. Asociace je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a mezinárodní herecké asociace FIA. Asociace může na základě rozhodnutí valné hromady přijmout členství i v dalších národních a mezinárodních organizacích prosazujících a hájících zájmy výkonných umělců.
 5. Asociace je právnickou osobou evidovanou ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze.

Čl. II

Poslání a cíle činnosti Asociace

 1. Posláním a cílem Asociace je zejména ochrana a prosazování
  1. profesních a odborových práv členů Asociace nejen ve všech rozhodujících oblastech společenského života, ale i směrem k orgánům a institucím určujících podmínky pro realizaci těchto práv,
  2. profesních a odborových zájmů členů Asociace zejména v oblasti pracovních, sociálních a mzdových práv vůči zaměstnavatelům a orgánům státní správy a samosprávy
  3. práv a potřeb členů Asociace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  4. práv výkonných umělců v oblasti užití jejich uměleckých výkonů, s cílem odstranit případnou ekonomickou a právní diskriminaci ve všech oblastech užití těchto výkonů,
  5. jevištního dramatického umění, jako jednoho ze základních atributů národního dědictví,
  6. zájmů výkonných umělců i tím, že realizuje vlastní akce a projekty, zejména každoroční Ceny Thálie, s cílem zpřístupnit oblast dramatických umění i běžnému divákovi,
  7. profesních zájmů členů Asociace i v rámci mezinárodních organizací sdružujících výkonné umělce a to včetně rozšiřování této mezinárodní spolupráce.
 2. Asociace dále usiluje o podporu veškeré činnosti zaměřené na zvyšování úrovně a četnosti vytvářených uměleckých výkonů tak, aby nejen divadlo zůstalo i nadále dosažitelnou součástí národní kultury, a jako takové bylo vnímáno i širokou veřejností.
 3. Asociace realizuje svou činnost prostřednictvím místních poboček a individuálních členů a usiluje o vytváření stále lepších podmínek pro jejich činnost.

Čl. III

Členství v Asociaci

 1. Členství v Asociaci je dobrovolné, a to buď řádné, nebo čestné. Členství v Asociaci není vázáno na členství v jiných politických či společenských organizacích ani není v rozporu s členstvím v nich.
 2. Řádným členem Asociace se může stát zletilý občan České republiky, který a) profesionálně vykonává hereckou činnost a souhlasí se stanovami Asociace.
 3. Čestného člena schvaluje pro jeho mimořádný přínos na návrh prezidia valná hromada.
 4. Profesionální hereckou činností se rozumí činnost, při které občan realizuje umělecké výkony ve smyslu autorského zákona, např. jako herec, tanečník či zpěvák nebo je studentem některé umělecké školy s minimální roční praxí v oblasti herecké práce bez ohledu na to, zda je zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
 5. Členem Asociace se může stát i zletilý občan České republiky, který profesionálně vykonává činnost inspicienta, korepetitora, nápovědy, hlasatele, moderátora, kaskadéra nebo pracuje v dabingu a souhlasí se stanovami Asociace bez ohledu na to, zda je zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
 6. Členem Asociace se může dočasně stát i zletilá osoba nesplňující podmínku občanství České republiky, a to po dobu, kdy zde vykonává některou z činností specifikovaných v odstavci 4) nebo 5). Na dočasného člena se po dobu jeho členství vztahují stejná práva a povinnosti, jako na člena Asociace, který je občanem České republiky.
 7. Členství v Asociaci vzniká na základě přijetí vyplněné přihlášky žadatele prezidiem a zaplacením vstupního poplatku. V případě, že žadatelem je osoba pobírající starobní nebo invalidní důchod nebo osoba, mající prokazatelně celkový měsíční příjem nižší než životní minimum, je vstupní poplatek nižší.
 8. Členství v Asociaci zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí člena. Členství v Asociaci zaniká rovněž zrušením Asociace.
 9. Vystoupením zaniká členství v Asociaci dnem doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupení prezidiu Asociace.
 10. Vyloučením zaniká členství v Asociaci dnem doručení písemného rozhodnutí prezidia o vyloučení příslušnému členovi. Důvodem vyloučení může být zejména skutečnost, že člen po dobu jednoho roku neplatil členské příspěvky nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti člena Asociace. V případě dočasného členství může být důvodem k vyloučení skutečnost, že člen nesplňuje podmínky dle odstavce 6).

Čl. IV

Členské příspěvky

 1. Každý člen Asociace, je povinen platit členské příspěvky v minimální výši stanovené
  valnou hromadou. Výjimkou je čestný člen, který je placení členského příspěvku
  zproštěn.
 2. Člen Asociace, který nezaplatil roční členský příspěvek řádně a včas, může být
  rozhodnutím prezidia vyloučen z Asociace. Vyloučený člen může požádat o obnovení
  svého členství prezidium.

Čl. V

Práva a povinnosti člena Asociace

 1. Člen Asociace má zejména právo
  1. podílet se na činnosti Asociace přímo svou účastí na valné hromadě nebo prostřednictvím volených orgánů
  2. hlasovat, volit a být volen do orgánů Asociace
  3. být informován o činnosti a hospodaření Asociace
  4. obracet se s dotazy, připomínkami a návrhy ke kterémukoliv orgánu Asociace a požadovat po něm odpověď
  5. zúčastnit se zasedání orgánů Asociace, kde je jednáno o jeho osobě
  6. podílet se na výhodách plynoucích z členství v Asociaci, a to zejména
   • na poskytnutí bezplatné právní porady a zastoupení před zaměstnavatelem a soudy v oblasti pracovněprávní, mzdové a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   • na ochranu z titulu své funkce v orgánech Asociace ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce
   • na hmotnou pomoc v mimořádné nezaviněné sociální situaci
   • na půjčky.
 2. Člen Asociace má zejména povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů Asociace
  2. řádně, včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky
  3. řádně vykonávat zvolenou funkci, plnit svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost
  4. chovat se a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno Asociace.

Čl. VI

Orgány Asociace

 1. Orgány Asociace jsou
  1. valná hromada
  2. prezidium
  3. prezident
  4. kontrolní komise.
 2. Funkční období prezidia, prezidenta a kontrolní komise je čtyřleté, přičemž opětovné zvolení člena je možné.
 3. Funkce člena prezidia nebo kontrolní komise může být před uplynutím volebního období ukončena jeho odstoupením nebo odvoláním valnou hromadou, anebo jeho úmrtím. V takovémto případě rozhodne prezidium o doplnění (kooptaci) příslušného orgánu jiným členem Asociace. Funkční období tohoto člena skončí shodně s funkčním obdobím člena, za kterého byl rozhodnutím prezidia jmenován. Toto jmenování podléhá následnému schválení valnou hromadou.
 4. Funkce člena prezidia a člena kontrolní komise jsou ve stejném funkčním období neslučitelné. Obdobně nemohou být členem prezidia a členem kontrolní komise osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 občanského zákoníku.
 5. Není-li v těchto stanovách upraveno jinak, rozhodují orgány Asociace usnesením, k jehož schválení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech přítomných s tím, že hlasování je veřejné s výjimkou volby členů prezidia a kontrolní komise, kdy je hlasování tajné.
 6. Jednání prezidia nebo kontrolní komise svolává prezident resp. předseda. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající po ověření dvěma členy prezidia.

Čl. VII

Valná hromada Asociace

 1. Valná hromada všech členů Asociace je nejvyšším orgánem Asociace, který se schází nejméně jednou za rok. Vždy však musí být svolána, požádá-li o to písemně nejméně jedna čtvrtina členů Asociace nebo rozhodne-li prezidium, že svolání valné hromady je nutné z důvodů profesních zájmů členů Asociace.
 2. Valnou hromadu svolává prezidium písemnou pozvánkou popř. elektronicky s uvedením programu jednání, a to nejméně deset dnů před termínem jejího konání.
 3. Valná hromada rozhoduje usnesením, které bylo přijato, je-li schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Asociace, s výjimkou usnesení o zrušení Asociace, kde vyžaduje k jeho schválení souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů. Volba členů prezidia a členů kontrolní komise se provádí tajným hlasováním, pomocí hlasovacích lístků.
 4. Do působnosti valné hromady zejména náleží
  1. přijímat a měnit stanovy a jiné základní dokumenty Asociace
  2. volit a odvolávat prezidenta, kterému volbou vzniká pracovní poměr založený volbou
  3. volit a odvolávat členy prezidia a kontrolní komise (ustanovení čl. VI odst. 3 tím není dotčeno)
  4. schvalovat rozpočet na příslušný kalendářní rok, řádnou roční účetní závěrku a zprávu o činnosti Asociace za minulé období
  5. stanovovat výši členských příspěvků a jiných poplatků členů Asociace
  6. rozhodovat o zcizování nemovitého majetku Asociace
  7. rozhodovat o zrušení Asociace.
 5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i v dalších otázkách souvisejících s činností Asociace.

Čl. VIII

Prezidium Asociace

 1. Prezidium je statutárním orgánem Asociace, který řídí její činnost mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou podle těchto stanov vyhrazeny k rozhodování jinému orgánu Asociace.
 2. Prezidium je nejvýše třináctičlenné.
 3. Prezidium se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Jednání prezidia je přístupné všem členům Asociace.
 4. Prezidium řídí činnost Asociace mezi zasedáními valné hromady, zejména
  1. plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svoji činnost
  2. svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání
  3. přijímá řádné členy, navrhuje valné hromadě čestné členy ke schválení
  4. připravuje návrh rozpočtu na příslušné období kalendářního roku a předkládá ho ke schválení valné hromadě
  5. odpovídá za vypracování řádné roční účetní závěrky a zprávy o činnosti Asociace, které předkládá ke schválení valné hromadě
  6. schvaluje ve výjimečných případech provizorní rozpočet mezi valnými hromadami, který předkládá nejbližší valné hromadě ke schválení
  7. schvaluje změny stanov vyplývající z požadavků právních předpisů
  8. rozhoduje o vyloučení a obnovení členství v Asociaci
  9. rozhoduje o přijetí zaměstnanců Asociace
  10. poskytuje součinnost prezidentu při plnění jeho řídící funkce a schvaluje jeho měsíční mzdu
  11. v případě odstoupení prezidenta v průběhu volebního období volí ze svého středu prezidenta. Tato volba podléhá schválení na nejbližším zasedání valné hromady.
 5. Prezidium je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
  Prezidium rozhoduje aklamací, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. K přijetí
  rozhodnutí prezidia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů, není-li
  ve stanovách stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
 6. Prezidium může v neodkladných případech, kdy nelze o věci rozhodnout při
  řádném jednání, rovněž přijmout rozhodnutí „per rollam“.
 7. Rozhodnutí schválená „per rollam“ musí být ve formě usnesení zahrnuta do zápisu
  z následujícího nejbližšího jednání prezidia.

Čl. IX

Prezident Asociace

 1. Prezident je voleným orgánem Asociace z členů prezidia, který
  1. zajišťuje plnění úkolů přijatých usnesením valné hromady a prezidia
  2. jedná a podepisuje za Asociaci navenek ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny stanovami jinému orgánu Asociace, a to i ve vztahu k zahraničí
   svolává a řídí jednání prezidia
  3. řídí hlavní kancelář Asociace a odpovídá prezidiu za její činnost včetně zaměstnanců a tajemníka (tajemnice) Asociace, který,-á odpovídá za vedení administrativy
  4. je oprávněn sjednávat smlouvy s fyzickými a právnickými osobami spolupracujícími s Asociací
  5. navrhuje výši odměny tajemníka a zaměstnanců Asociace.
 2. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený člen prezidia.

Čl. X

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je voleným orgánem Asociace, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost Asociace. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědna pouze valné hromadě.
 2. Kontrolní komise má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu. Členové kontrolní komise se mohou zúčastnit jednání prezidia s hlasem poradním. Předseda kontrolní komise svolává a řídí její jednání, které se koná nejméně jedenkrát za půl roku.
 3. Kontrolní komise je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna, zejména
  1. požadovat veškeré informace o hospodaření a činnosti Asociace
  2. upozorňovat na nedostatky zjištěné kontrolní činností a požadovat jejich odstranění.

Čl. XI

Místní pobočka Asociace

 1. Místní pobočka je základním organizačním článkem Asociace s právem jednat jménem Asociace ve věcech jí svěřených stanovami.
 2. Místní pobočka, která je tvořena nejméně třemi členy Asociace, vzniká oznámením zaměstnavateli po jejím ustavení na členské schůzi a  přidělením evidenčního čísla Asociace. U víceoborového zaměstnavatele (např.: činohra, balet, opera) mohou členové Asociace podle potřeby ustavit místní pobočky zvlášť v každém oboru.
 3. Orgány oprávněnými řídit činnost místní pobočky a navenek jednat jejím jménem jsou nejméně tříčlenný výbor, zvolený členskou schůzí, který ze svého středu volí mluvčího, nebo pouze mluvčí místní pobočky, zvolený přímo členskou schůzí.
 4. Místní pobočka vyvíjí činnost a plní úkoly v souladu s těmito stanovami a posláními Asociace samostatně.
 5. Místní pobočka je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna
  1. vystupovat a jednat se zaměstnavatelem v pracovněprávních vztazích z pozice odborové organizace
  2. uzavírat kolektivní smlouvy a pracovněprávní dohody se zaměstnavatelem.
 6. Místní pobočka zaniká rozhodnutím členské schůze nebo snížením počtu jejich členů, na méně než tři členy Asociace. Místní pobočka může rovněž být zrušena rozhodnutím prezidia Asociace, pokud vyvíjí činnost v rozporu s těmito stanovami a posláním Asociace nebo pokud dlouhodobě není schopna plnit své poslání a úkoly.

Čl. XII

Hospodaření Asociace

 1. Asociace hospodaří se svým majetkem v souladu s cíli a posláním Asociace.
 2. Finančními zdroji majetku Asociace jsou, zejména
  1. členské příspěvky a jiné platby členů
  2. výnosy z  nemovitého majetku, který převzala z vlastnictví bývalého ROH do vlastnictví Asociace
  3. příjmy z vlastní činnosti
  4. jiné příjmy (úroky, dary, dotace, dědictví, apod.).
 3. Hospodaření Asociace se řídí rozpočtem a plánem činnosti schválenými valnou
  hromadou, ve výjimečném případě prezidiem (čl. VIII odst. 4 písm. f)
 4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují funkcionáři pověření
  příslušným orgánem.
 5. O nabývání, pozbývání a převodech nemovitého majetku a nemovitostí mimo obvyklé
  hospodaření a výdajích v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet
  rozhoduje prezidium.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

 1. Změny těchto stanov lze provést pouze písemně po jejich schválení valnou hromadu Asociace. Pokud nejde o změnu pravomocí valné hromady a hospodaření s majetkem Asociace, může změnu stanov provést i prezidium s tím, že toto rozhodnutí podléhá následnému schválení valnou hromadou. V období mezi valnými hromadami provádí výklad těchto stanov prezidium.
 2. Toto znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem 26.4.2015, kdy bylo přijato valnou hromadou Asociace.

V Praze, dne 30.10.2017

Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka
prezident Herecké asociace

Další aktivity Asociace