Valná hromada Herecké asociace 13. května 2017

Valná hromada Herecké asociace
Činoherní klub, o.p.s.,
Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1
sobota 13. května 2017
od 10.00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH (17. 4. 2016)
3. Zpráva o hospodaření HA za rok 2016
4. Zpráva Kontrolní komise
5. Návrh rozpočtu HA na rok 2017
6. Návrh novely Stanov HA
a) volba prezidia a prezidenta
b) členství nezletilých
7. Informace hostů HA:
a) INTERGRAM
b) Sdružení výkonných umělců (SVU)
c) Nadace Život Umělce (NŽU)
d) FIA
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Usnesení Valné hromady Herecké asociace
konané dne 13. května 2017 v Praze

Valná hromada Herecké asociace

1) bere na vědomí

Zprávu kontrolní komise za rok 2016
Zprávu dabingové sekce o vývoji situace
Informaci o činnosti výboru Intergram
Informaci o činnosti SVU za rok 2016
Informaci o hospodaření NŽU v roce 2016
Informaci o činnosti celosvětové Herecké federace FIA
Informaci MgA. Jiřího Hromady o jeho rezignaci na funkci prezidenta HA a člena prezidia HA a o ukončení jeho pracovního poměru k HA

2) schvaluje

Zprávu o činnosti HA a jejího prezidia od poslední Valné hromady v roce 2016 a strategii činnosti HA do další Valné hromady HA
Zprávu o hospodaření HA v roce 2016
Rozpočtové provizorium HA na rok 2017
Návrh novely Stanov HA – korespondenční volba prezidenta, prezídia a kontrolní komise HA
Návrh novely Stanov HA – členství nezletilých
Memorandum o spolupráci AND

3) ukládá

a) prezidiu HA měsíčně sledovat hospodaření HA a Thálie
b) prezidiu HA, aby rozhodlo o způsobu konání Thálie 2017
c) prezidiu HA získat Kolektivní smlouvu mezi ČT a Intergramem a umístit ji na webové stránky HA

Za správnost: Apolena Veldová, předsedkyně návrhové komise Valné hromady HA
členové návrhové komise: Apolena Veldová, Lumír Olšovský, Jan Vondráček.

V Praze, dne 13. května 2017

Další aktivity Asociace